Menu Sluiten

Bouwplannen Verlengde Rijnstraat: Informatie en informatieavond op 21 maart 2024

In dit artikel delen we meer informatie en context met betrekking tot de voorgenomen bouwplannen aan de Verlengde Rijnstraat in Driel. We leggen uit wat de plannen inhouden, hoe het proces (tot nu toe) loopt, wat de standpunten zijn van de direct betrokken bewoners en welke vervolgstappen er zijn rondom informatievoorziening.

Kennisneming van het voorgenomen bouwplan

In juni 2021 hebben buurtbewoners van de Zwanenbloem voor het eerst kennis genomen van het plan om naast Zwanenbloem 3 een vrijstaand huis te bouwen. In februari 2022 bleek echter dat dit niet ging om 1 vrijstaande woning, maar dat deze vrijstaande woning een koppeling had met een veel groter project van nog te bouwen woningen. Het plan gaat hierbij over de onderstaande percelen gelegen aan de Verlengde Rijnstraat.

Sinds juni 2021 zijn we met een kleine groep bewoners in contact getreden met de gemeente Overbetuwe en in een later stadium ook met de projectontwikkelaar Spark Conceptontwikkeling (hierna genoemd Spark) welke wordt vertegenwoordigd door Renier Westerhuis. De projectontwikkelaar heeft ons middels een brief op de hoogte gesteld van de bouwplannen. In april 2023 hebben wij met een klein gezelschap voor het eerst gesproken met de projectontwikkelaar over de bouwplannen.

Uiteindelijk is in juni 2023, het plan door Spark ingediend voor de prioriteringslijst woningbouw en in augustus 2023 is het plan officieel door het college van burgemeester en wethouders,  op de prioriteringslijst van Overbetuwe gezet. Vanaf dat moment is dit een officieel project voor de gemeente Overbetuwe geworden en is er een projectleider aangesteld die het proces begeleidt.

Het plan van Spark   

Het volgende plaatje is een weergave van het meest recente plan. Het betreft 41 woningen op 1.14 ha grond. Er hebben meerdere studies met de gemeente plaatsgevonden, wat uiteindelijk heeft geleid tot een plan. Via deze link is het stedenbouwkundig rapport te downloaden. 

Dit stedenbouwkundig rapport dateert van juni 2023. In dit plan wordt nog uitgegaan van minder woningen te weten; iets meer tweekappers en minder rijwoningen. Onderstaand figuur is het meest recente overzicht van het plan van Spark. 

In dit laatste plan zijn in totaal 41 woningen ingetekend, dit is exclusief het vrijstaande kavel in het witte gedeelte van het plan. In het totale plan gaat het om een aantal vrijstaande woningen, tweekappers, rijwoningen en rug-aan-rug woningen. De rug-aan-rug woningen zijn ingetekend linksboven in het plan naast het water en naast Zwanenbloem 9.

Deze rug-aan-rug woningen zouden ook nog vervangen kunnen worden door een appartementencomplex van 4 verdiepingen hoog. De rug-aan-rug woningen of het appartementencomplex worden sociale koopwoningen. De andere huizen in het plan worden koopwoningen in de vrije sector.

Participatie en proces

Op 18 januari 2024 hebben we gesproken met de projectleider van de gemeente over het proces tot nu toe, het plan van Spark en het participatietraject. Bij dit gesprek was Spark niet aanwezig. Tijdens het gesprek hebben wij onze zorgen geuit over het plan en hebben we sterk aangedrongen op de participatie vanuit bewoners bij de verdere stappen in dit project. We vinden het belangrijk dat we gehoord worden en dat iedereen die dat wil zich een mening kan vormen over het plan.  

In het gesprek met de projectleider hebben we de volgende punten onder de aandacht gebracht m.b.t. het plan: 

  • Dichtheden
  • Groen langs de randen van het plan
  • Geen hoogbouw
  • Prijs-kwaliteitverhouding van de sociale koopwoningen
  • Verkeersaansluiting van het plan

In het gesprek hebben we ook gevraagd hoe het verdere proces eruit ziet. De gemeente heeft in dit project een faciliterende en toetsende rol. Onderstaand de uitleg die we per mail hebben gekregen over de komende processtappen:  

Na prioritering van het woningbouwprogramma werken we met de initiatiefnemer naar een intentieovereenkomst (IOK) en een exploitatieovereenkomst (EOK). In de intentieovereenkomst wordt bijvoorbeeld de rolverdeling tussen de gemeente en de initiatiefnemer vastgelegd. Ook worden afspraken gemaakt over het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan. In de exploitatieovereenkomst gaat het meer over het stellen van voorwaarden voor de ontwikkeling. Hierna starten we met de ruimtelijke procedure. Beide overeenkomsten gaan ook over het verhalen van de kosten die de gemeente maakt om het proces rondom het plan te begeleiden en de plannen te toetsen. De overeenkomsten worden vastgesteld door het college. Het college stelt hierbij ook een verslag van de participatie vast. Initiatiefnemer Renier Westerhuis is jullie eerste aanspreekpunt voor het plan. De gemeente heeft een faciliterende en toetsende rol in dit project.

Bijeenkomst 31 januari Oldenburg met Spark en de projectleider van de gemeente

Op 31 januari heeft er in de Oldenburg een bijeenkomst plaatsgevonden over de zichtlijnen van het appartementencomplex/de rug-aan-rug woningen. Hier werd zichtbaar dat de onderlinge belangen tussen projectontwikkelaar en bewoners nog niet met elkaar matchen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er op verzoek van de projectontwikkelaar aan de aanwezige bewoners gevraagd om voor ons belangrijke stand- en uitgangspunten op papier te zetten. Via deze link is de gezamenlijke reactie van betrokken bewoners  richting de gemeente en Spark te downloaden. Deze informatie is naast Spark ook met de gemeente, de betrokken bewoners en een aantal fractievoorzitters van politieke partijen gedeeld.

Burgerparticipatie:  hoe nu verder?
Een belangrijk voorwaarde voor het tekenen van de intentieovereenkomst tussen Spark en het college, is het participatieproces. Dit dient op een goede wijze doorlopen te  worden en het college stelt ook een verslag van deze participatie vast.

Ergens in de komende weken/maanden gaat Spark een bijeenkomst geven over het totale plan en hiermee de omwonenden informeren over de voorgenomen bouwplannen. Dit is een belangrijke bijeenkomst en geeft ons de mogelijkheid om onze stem als bewoners van Driel te laten horen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer en waar deze bijeenkomst gaat plaatsvinden. Zodra  dit  bekend is, wordt dat ook via dit kanaal gecommuniceerd.

Informatiebijeenkomst Oldenburg voor- en door bewoners 

Op 21 maart is er om 19.30 in de Oldenburg een informatiebijenkomst voor- en door bewoners over de stand van zaken. Deze bijeenkomst wordt door de bewoners uit de Breekenhof georganiseerd en heeft als doel om met elkaar te verdiepen op de voorgenomen bouwplannen en de impact hiervan op ons dorp Driel.

Heb je vragen, een mening of een zorg waarvan je wilt dat deze wordt meegenomen in dit  traject. Kom langs op 21 maart in de Oldenburg. De koffie staat klaar!